Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Pytania doktorantów

1. Jakie publikacje są brane pod uwagę w przypadku ubiegania się o stypendium? Czy są branie pod uwagę publikacji, które zostały przyjęte do druku?

Uprzejmie ingormuję, że w przykadku oceny wniosków brane są pod uwagę także publikacje, które zostały skierowane do druku. Potrzebne jest jednak potwierdzenie z redakcji, kiedy tekst zostanie wdrukowany.

2. W przypadku osób zatrudnionych na umowe o pracę, warunkiem ubiegania się o stypendium jest otwarty przewód doktorski? Kiedy najpóźniej może być otwarty przewód doktorski?

Osoby zatrudnione na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które są zainteresowane ubieganiem się o stypendia doktoranckie muszą mieć otwarty przewód doktorski najpóżniej w dniu zakończenia rekrutacji.

3. Czy we wniosku można zamieścić dwudniowe warsztaty? Posiadam certyfikat odbycia warsztatów oraz program. Jeżeli tak to można wpisać je w rubryce staże?

Niestety nie, ponieważ w czasie udziału w warsztatach uczestnik nie odbywa stażu, nie otrzymuje żadnego dodatku (jeśli jest taki przewidziany), nie przygotowuje sprawozdań i nie wypracowuje żadnych rozwizań. W czasie warszatów uczestnik jest jedynie słuchaczem szkolenia prowadzonego w formie warsztatów.

4. Czy we wniosku o ubieganie się o stypendia w punkcie 5 dot. dorobku naukowego dokoranta, jeśli wnioskodawca wykaże złożone wnioski do urzędu patentowego, będą one brane pod uwagę?

Zgodnie z przyjetymi kryteriami, złożone wnioski w urzędzie patentowym nie będą poddawane ocenie merytorycznej wniosków.

5. Jakie publikację są wymagane, żeby doktorant mógł ubiegać się o stypendium?

Wymagane minimum

6. W dorobku należy podać punkty za publikację. Czy są to punkty na tzw. liście ministerialnej?

Tak, proszę się odwoływć do list publikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Czy jeśli w sesji posterowej były głoszone prezentacje na temat posterów to czy mogę również dopisać?

Zgodnie z przyjetymi kryteriami przy ocenie wniosków na przyznanie stypendium pod uwagę będą brane: publikacje naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych, odbyte krajowe i zagraniczne staże naukowe, ustane wystapienia i prezentacje na konferencjach.