Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

O projekcie

PROJEKT pt.:„RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”

FINANSOWANIE:

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.02.01-28-015/12-00 z dn. 06 listopada 2012 r.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działania 8.2 Transfer wiedzy, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

OKRES REALIZACJI: Od 01 sierpnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r.

CEL GŁÓWNY:

Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu Warmii i Mazur poprzez przyznanie stypendiów doktoranckich i udzielenie wsparcia towarzyszącego min. 50 osobom realizującym prace badawcze w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do:

1) min. 36 doktorantów, którzy są uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów III stopnia), prowadzonych przez uczelnie i jednostki naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (zgodnie z zakresem  kierunków  SMT  określonym  na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97) oraz zgodnych z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2) min. 14 osobom, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,  których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,  nie  później  jednak  niż  do  dnia  podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora, realizujące prace badawcze, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZADANIA:

1) STYPENDIA DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie będą przyznawane osobom, które łącznie spełniają poniższe warunki: 

a) wykażą się zgodnością tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych ze strategicznymi branżami gospodarki zgodne z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

b) prowadzą prace badawcze, które charakteryzują się potencjałem wdrożeniowym, mogącym przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i podniesienia ich innowacyjności,

c) prowadzą prace badawcze charakteryzujące się wysokim poziomem naukowym i zaawansowanym poziomem realizacji.

W ramach projektu przyznane zostanie min. 50 stypendiów na okres maksymalnie 12 miesięcy w wysokości do kwoty  3.000,00 zł/miesięcznie/osobę. Stypendium będzie płatne w transzach.

Stypendia doktoranckie mogą być wydatkowe na dowolny cel związany z realizowaną pracą doktorską.

2) WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

a) Szkolenie z zakresu komercjalizacji  wyników prac B+R– 40 godz. (5 dni szkoleniowych)

Szkolenie zostanie zorganizowane dla 50 stypendystów projektu, których wnioski o przyznanie stypendium zostaną ocenione najwyżej przez ekspertów. Szkolenie zostanie zorganizowane w 2 grupach po  25 osób.

Szkolenie ukierunkowane jest na opracowanie przez stypendystów projektu biznesplanów/strategii komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych w ramach doktoratu.

Każdy z ww. biznesplanów / strategii komercjalizacji będzie oceniony przez 2 niezależnych ekspertów.

b) Spotkanie brokerskie (BE) – 5 godz.

Do udziału w BE zostanie zaproszonych 15 stypendystów projektu, których biznesplany / strategie komercjalizacji wyników prac B+R opracowane w ramach udziału w ww. szkoleniu zostaną najwyżej ocenione przez ekspertów.

W ramach BE każdy z ww. 15 stypendystów projektu będzie miał możliwość spotkania z potencjalnymi odbiorcami wyników prac B+R/ inwestorami, w tym przedstawicielami business angels, funduszy wysokiego ryzyka (venture capital) i/lub funduszy kapitału zalążkowego (seed capital).

Udział 15 stypendystów projektu w spotkaniu brokerskim zostanie poprzedzony ich udziałem w szkoleniu przygotowującym do prezentacji wyników prac B+R przed potencjalnymi odbiorcami (13 godz.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego