Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Zmiana treści rozeznania cenowego dotyczącego szkoleń dla stypendystów projektu
11-02-2014

Szanowni Państwo,

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Komercjalizacji wyników prac B+R dla stypendystów projektu: „RIM WIM – REGIONALNA INWESTYCJA W MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR – WZROST POTENCJAŁU WDROŻENIOWEGO WYNIKÓW PRAC B+R DOKTORANTÓW”.

Szkolenie ukierunkowane jest na opracowanie przez stypendystów projektu biznesplanów/strategii komercjalizacji wyników prowadzonych przez nich prac B+R.

Stypendystami projektu są osoby  prowadzące prace badawcze zakresowo zgodne ze strategicznymi branżami gospodarki (zgodne z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego), charakteryzujące  się potencjałem wdrożeniowym, mogącym przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i podniesienia ich innowacyjności. Prace badawcze prowadzone przez  stypendystów charakteryzują  się wysokim poziomem naukowym i zaawansowanym poziomem realizacji.

Czas trwania szkolenia w każdej z grup: 40 godzin lekcyjnych (po 45 minut), w blokach 8-godzinnych przez 5 dni dodatkowo przerwa na obiad i przerwy kawowe. Szkolenia mogą odbywać się jedynie w dni pracujące, za co uważa się dni pracy Zamawiającego.; Termin realizacji szkoleń: czerwiec 2014 r. 

Forma szkolenia:  mieszana (wykłady, warsztaty, analiza case study, dyskusja).

Podmiot zgłaszający gotowość wykonania zamówienia powinien dysponować kadrą umożliwiającą prowadzenie szkoleń w dwóch grupach równolegle.

Wstępny termin organizacji szkoleń: 9, 10, 11, 16, 17/06/2014 r.

2 grupy szkoleniowe do 25 osób; Zajęcia prowadzone równolegle w obu grupach.

Miejsce odbywania się szkoleń: sale szkoleniowe Budynku Starej Kotłowni UWM, ul. Oczapowskiego 9, 10-720 Olsztyn.

Zamawiający udostępnia klimatyzowane sale szkoleniowe, zaplecze techniczne niezbędne do prowadzenia szkolenia, druk materiałów otrzymanych w wyznaczonym terminie od Wykonawcy dla uczestników szkoleń.

Zamawiający zapewnia lunch i serwis kawowy podczas każdego dnia szkoleniowego dla osób prowadzących szkolenie.

Uwaga: Zamawiający nie pokrywa kosztów podróży i/lub noclegu związanych z prowadzeniem szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób na szkoleniu.

Obowiązki Wykonawcy:

Zapewnienie wykwalifikowanych  trenerów, posiadającego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia potwierdzone opisem działalności szkoleniowej oraz cv.

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania szczegółowego programu oraz harmonogramu szkolenia, prezentacji multimedialnych, oraz dostarczania prezentacji do Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia- celem udostępnienia uczestnikom szkolenia materiałów drukowanych.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeprowadzenie ewaluacji – oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Zamawiającego.

Zainteresowane podmioty, uprzejmie prosimy o przesłanie uzupełnionego FORMULARZA ROZEZNANIA CENOWEGO w terminie do 28 lutego 2014 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (89) 524 52 41