Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE SZKOLENIA DLA STYPENDYSTÓW PROJEKTU
02-07-2014

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

 

 

Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego 15 stypendystów projektu do prezentacji wyników prac B+R podczas spotkań brokerskich.

Szkolenie  realizowane w ramach projektu: „RIM WIM – REGIONALNA INWESTYCJA W MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR – WZROST POTENCJAŁU WDROŻENIOWEGO WYNIKÓW PRAC B+R DOKTORANTÓW”.

Szkolenie ukierunkowane jestna przygotowanie, przedstawienie i ocenę prezentacji ( wersja wyjściowa i wersja ostateczna - po odbytym szkoleniu), w wyniku których uczestnicy będą przygotowani do spotkania z potencjalnymi odbiorcami wyników ich badań.

Stypendystami projektu są osoby  prowadzące prace badawcze zakresowo zgodne ze strategicznymi branżami gospodarki (zgodne z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego), charakteryzujące  się potencjałem wdrożeniowym, mogącym przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i podniesienia ich innowacyjności. Prace badawcze prowadzone przez  stypendystów charakteryzują  się wysokim poziomem naukowym i zaawansowanym poziomem realizacji.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyłonieni spośród 50 stypendystów projektu, którzy odbyli 40-godzinne szkolenie zakończone złożeniem strategii komercjalizacji/biznesplanem (do udziału w spotkaniach brokerskich zakwalifikowanych zostanie 15 osób, których strategie komercjalizacji/ biznesplany zostaną najwyżej ocenione przez ekspertów).

Liczba osób w grupie: 15 osób

Czas trwania szkolenia: 13 h. szkoleniowych

Forma szkolenia:  mieszana (wykłady 3 h., warsztaty 10 h.)

Wstępny termin realizacji szkolenia: 29 i 30 września2014 r. 

Miejsce odbywania się szkoleń: Budynek Centrum Edukacji Technologicznej- Stara Kotłownia UWM, ul. Oczapowskiego 9, 10-720 Olsztyn.

Zamawiający udostępnia klimatyzowaną salę szkoleniową, zaplecze techniczne niezbędne do prowadzenia szkolenia, druk materiałów dla uczestników szkoleń (otrzymanych w wyznaczonym terminie od Wykonawcy).

Zamawiający zapewnia lunch i serwis kawowy podczas szkolenia

Uwaga: Zamawiający nie pokrywa kosztów podróży i/lub noclegu związanych z prowadzeniem szkolenia.

Zamawiający informuje, że termin realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania szczegółowego programu oraz harmonogramu szkolenia, prezentacji multimedialnej, oraz dostarczania prezentacji do Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia- celem udostępnienia uczestnikom szkolenia materiałów drukowanych.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeprowadzenie ewaluacji – oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Zamawiającego.

Zainteresowane podmioty, uprzejmie prosimy o przesłanie uzupełnionego FORMULARZA ROZEZNANIA CENOWEGO w terminie do 22 lipca 2014 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (89) 524 52 41