Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Regionalna Strategia Innowacyjności
23-12-2013

Informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacyjnościmozna pozyskać na poniżej stronie internetowej:

http://ris.warmia.mazury.pl/