Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI EKSPERTÓW DO OCENY STRATEGII KOMERCJALIZACJI / BIZNESPLANÓW
25-06-2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu rekrutacji do dnia 11 lipca 2014 r.

Zadaniem eksperta wyłonionego do pracy będzie przeprowadzenie oceny merytorycznej wyznaczonej liczby strategii komercjalizacji/biznesplanów, przygotowanych przez najlepszych stypendystów, w trakcie trwającego do 17 czerwca szkolenia, pt. „Komercjalizacja wyników prac B+R”.

 

Eksperci zgłaszający się do oceny strategii komercjalizacji/biznesplanów:

-pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni/jednostek naukowych,

-przedstawiciele firm posiadający wiedzę naukową, praktyczną i biznesową z zakresu problematyki ocenianych prac B+R stypendystów.

 

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy złozyć podpisany formularz do CIiTT (osobiście lub drogą pocztową). Złożenie formularza nie gwarantuje automatycznego wyboru na eksperta dokonującego oceny merytorycznej strategii komercjalizacji/biznesplanów. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik projektu po analizie formularza zgłoszeniowego pod kątem posiadanej wiedzy i doświadczenia eksperta.

Przydziału strategii komercjalizacji/biznesplanów ekspertom do merytorycznej oceny dokonuje Kierownik Projektu, uwzględniając wiedzę naukową i „doświadczenie biznesowe” posiadane przez eksperta oraz zgodność z zakresem problematyki prac badawczych prowadzonych przez stypendystów projektu (w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych). Liczba ocenianych przez eksperta aplikacji będzie możliwa do określenia dopiero po wybraniu wszystkich ekspertów.

 

Ocena merytoryczna strategii komercjalizacji/biznesplanów jest oceną punktową i będzie przeprowadzona z poszanowaniem zasad poufności i bezstronności względem Stypendysty. Ekspert przed przystąpieniem do oceny zobowiązany będzie do podpisania deklaracji poufności i bezstronności względem ocenianego Stypendysty. Każda strategia komercjalizacji/biznesplan będzie oceniany przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów (ocena punktowa).

 

Strategia komercjalizacji/biznesplan może zostać oceniony na maksymalnie 100 punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Segmenty klientów – max 10 pkt.

2. Propozycja wartości – max 10 pkt.

3. Kanały dotarcia – max 10 pkt.

4. Relacje z klientami – max 10 pkt.

5. Struktura Przychodów – max 10 pkt.

6. Kluczowe zasoby – max 10 pkt.

7. Kluczowe działania – max 10 pkt.

8. Kluczowi Partnerzy – max 10 pkt.

9. Struktura kosztów – max 10 pkt.

10. Spójność wszystkich ww. kryteriów – max 10 pkt.

 

Szczegółowych informacji na temat pracy przy ocenie strategii komercjalizacji/biznesplanów udziela Zespół Zarządzający projektem:

Ewa Kłos, ewa.klos@uwm.edu.pl, 89 523 41 60

Ewa Dąbkowska, e.dabkowska@uwm.edu.pl, 89 524 52 41

 

Zasady oceny biznesplanów i formularz  zgłoszenia do pobrania TUTAJ

Uzupełniony formularz należy przesłac na adres e-mail:

e.dabkowska@uwm.edu.pl