Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Kto może ubiegac się stypendium
06-12-2013

Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o stypendium?

Czytaj dalej.

ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

 

§ 5.

REGULAMINU

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

Uczestnicy Projektu

1. Do ubiegania się o stypendium doktoranckie uprawnione są następujące osoby:

1)      doktoranci, którzy są uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów III stopnia) w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), prowadzonych przez uczelnie i jednostki naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (zgodnie z zakresem  kierunków  SMT  określonym  na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97) oraz zgodnych z RSI,

2)      inne osoby (nie  wymienione  w  ust.1 pkt. 1), zatrudnione na podstawie stosunku pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w rozumieniu  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  późn. zm.),  których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (Dz. U. Nr 65, poz.  595  z  późn.  zm.),  nie  później  jednak  niż  do  dnia  podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora, realizujące prace badawcze, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (zgodnie z zakresem kierunków SMT określonym na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97), oraz zgodnych z RSI.

2. Stypendia doktoranckie mogą być przyznawane osobom, które łącznie spełniają poniższe warunki: 

1)      wykażą się zgodnością tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych ze Strategicznymi branżami gospodarki zgodne z RSI województwa warmińsko-mazurskiego,

2)      prowadzą prace badawcze, które charakteryzują się potencjałem wdrożeniowym, mogącym przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i podniesienia ich innowacyjności,

3)      prowadzą prace badawcze charakteryzujące się wysokim poziomem naukowym i zaawansowanym poziomem realizacji.

3.    O stypendium mogą ubiegać się osoby, które otrzymują wsparcie o charakterze stypendialnym finansowanym ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub ze środków publicznych innych niż EFS otrzymywanych w ramach pracy doktorskiej w okresie trwania niniejszego projektu. Jednak wysokość stypendium przyznanego w ramach niniejszego projektu zostanie pomniejszona o wysokość otrzymywanego wsparcia na zasadach dopełnienia w taki sposób by stypendysta w sumie otrzymał za miesiąc kwotę stypendium wynoszącą średniomiesięcznie nie więcej niż 3000,00 zł.