Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Informacja o ilości punktów za publikacje
17-12-2013

W związku z rekrutacją na stypendia naukowe oraz w celu ułatwnienia weryfikacji wniosków o stypendium, doktoranci proszeni są o wpisywanie w punckie dot. Dotychczasowy dorobek naukowy doktoranta informacji na temat ilości punktów za poszczególne publikacje, które zostały zamieszczone w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej.

Wymaganie to jest konieczne, w celu określenia, czy doktorant spełnia wszystkie wymogi formalne.

W razie nie podania tych informacji, doktorant zostanie poproszony o niezwłoczne uzupełnienie tych danych we wniosku.