Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Dotychczasowa aktywność Wnioskodawcy- min. na 60%
02-01-2014

W związku z pytaniami na temat dotychczasowej aktywności naukowej wnioskodawców, w zakładce dokumenty do pobrania zamieszczono zmodyfikowane kryteria.

Przyjęte kryteria nie obniżają wczejśniej założonych wytycznych, co do wymaganego we wniosku minimum, tj. 60% za kryterium: Dotychczasowa aktywność naukowa wnioskodawcy.

Obecnie dokonane zmiany uszczegóławiają jedynie niezbędne minimum, które wnioskodawca musi spełnić.

Modyfikacja zapisów uzupełnienia karty oceny merytorycznej została przeprowadzona po konsultacji jej zapisów z naukowcami UWM w Olsztynie.