Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych

Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych

Data dodania:

2021.04.12

Termin składania ofert:

19-04-2021 23:59

Numer postępowania:

ACW/WKR1/2021

Rodzaj zamówienia:

Wstępne konsultacje rynkowe

Treść:

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

I. ZAMAWIAJĄCY
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UL. PRAWOCHEŃSKIEGO 9, 10 – 720 OLSZTYN
TEL. 519 712 910

II. PODSTAWA PRAWNA
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie
z „Regulaminem przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1. Zamawiający ogłasza Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest stworzenie strony internetowej wraz z innowacyjnym narzędziem on-line do wczesnego rozpoznania sytuacji problemowych i kryzysów psychologicznych, co pozwoli na kompleksowe wsparcie w eliminacji lub minimalizacji skutków negatywnych nierozwojowych.
2. Odbiorcy usługi:
1) Studenci/tki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
2) Pracownicy Akademickiego Centrum Wsparcia UWM w Olsztynie.
W Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie studiuje ok. 20 tysięcy studentów/ek. W Akademickim Centrum Wsparcia zatrudnionych jest 6 specjalistów (psychologowie i terapeuci) oraz streetworker i pracownik pierwszego kontaktu.
3. Maksymalny termin wykonania usługi: pierwszy kwartał 2022r.
4. Celem przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. określenie warunków realizacji usługi, jej zakresu oraz sposobu wykonania, a także wstępne oszacowanie wartości zamówienia, warunków płatności i rozliczeń.

IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
1. Warunkiem udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. Zamawiający, zgodnie z §5 ust. 1 „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych” może także wymagać dołączenia do zgłoszenia dodatkowych oświadczeń, stanowisk lub dokumentów oraz ustanowić dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do Wstępnych konsultacji rynkowych - §5 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych”.
2. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
3. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkań indywidualnych
z Uczestnikami zgodnie z §6 ust. 4 pkt. 2 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych.
4. Planowany termin przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych: kwiecień/maj 2021 r.

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl
3. Termin składania zgłoszeń: 19.04.2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Wstępnych konsultacji rynkowych podmioty, które złożą swoje zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.

Załączniki:

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji